Disclaimer

Algemene voorwaarden Actief Brandbeveiliging B.V.

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten.
1.2. Onze voorwaarden zijn leidend tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Aanbiedingen/ overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Actief Brandbeveiliging B.V. zijn vrijblijvend en niet bindend.
2.2. Er is pas sprake van een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van Actief Brandbeveiliging B.V. of door een begin te maken met de uitvoering. Actief Brandbeveiliging B.V. is gerechtigd om bij de uitvoering derden in te schakelen.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Actief Brandbeveiliging B.V. doet er alles aan om afgesproken termijnen te halen. Het eventueel niet halen, kan nooit leiden tot enige schadevergoeding.
3.2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk als cliënt en Actief Brandbeveiliging B.V. dit schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele hogere kosten kunnen worden doorberekend.
3.3. Bij een periodieke service- of onderhoudsverplichting, is de cliënt verplicht om Actief Brandbeveiliging B.V. deze te laten uitvoeren. Een jaarlijks onderhouds- of servicetermijn vindt plaats met een bandbreedte van 2 maanden.
3.4. Actief Brandbeveiliging B.V. kondigt werkzaamheden niet vooraf aan, tenzij anders overeengekomen. De cliënt dient Actief Brandbeveiliging B.V. altijd toegang te verlenen om de werkzaamheden uit te voeren.
3.5. De cliënt moet Actief Brandbeveiliging B.V. toegang verlenen. Anders kan Actief Brandbeveiliging B.V. niet worden gehouden aan de overeengekomen termijnen. Wel is de cliënt gehouden aan de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingen.
3.6. Cliënten kunnen overeenkomsten niet eenzijdig opzeggen. Ze zijn gehouden aan de overeengekomen betalingen voor de gehele overeenkomstperiode.

4. Prijzen
4.1. Alle door Actief Brandbeveiliging B.V. genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
4.2. Actief Brandbeveiliging B.V. is gerechtigd om jaarlijks overeengekomen prijzen te indexeren.
4.3. Prijzen zijn gebaseerd op de prijsbepalende factoren van dat moment. Indien deze kosten exceptioneel stijgen, dan mag Actief Brandbeveiliging B.V. tussentijds de prijzen aanpassen.
4.4. Bij een tussentijdse prijsstijging van meer dan 10% volgens de bepalingen uit lid 4.2 en 4.3, kan de cliënt de overeenkomst kosteloos opzeggen.
4.5. Aanvullende diensten, werkzaamheden of niet eerder overeengekomen goederen worden tegen de op dat moment geldende prijzen geleverd.

5. Betaling
5.1. Cliënten moeten facturen van Actief Brandbeveiliging B.V. binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
5.2. Bij verzuim betaalt de cliënt vanaf de verzuimdatum 8% rente per maand. Daarnaast kunnen incassokosten worden doorberekend.
5.3. Eventuele factuurbezwaren dienen altijd voor het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen schriftelijk aan Actief Brandbeveiliging B.V. te zijn gemeld. Let wel: bezwaar ontheft niet van betaling volgens het voorschrift in lid 5.1.

6. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
6.1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Actief Brandbeveiliging B.V. totdat openstaande facturen zijn betaald.
6.2. Totdat alle facturen zijn betaald mag de afnemer niet zonder schriftelijke toestemming van Actief Brandbeveiliging B.V. geleverde zaken aan derden in gebruik geven, verhuren of verpanden. Dat geldt ook voor het bewaren voor derden.
6.3. Actief Brandbeveiliging B.V. is gerechtigd om bij wanbetaling de door haar geleverde zaken direct terug te nemen. Actief Brandbeveiliging B.V. mag iedere plaats betreden waar de betreffende zaken zich bevinden. Eventuele kosten betaalt de cliënt.

7. Reclames en garanties
7.1. In geval van gebreken dient de afnemer binnen 14 dagen na aflevering deze schriftelijk bij Actief Brandbeveiliging B.V. te melden. Bij een verborgen gebrek dient dit binnen 14 dagen na ontdekking te gebeuren.
7.2. De door Actief Brandbeveiliging B.V. geleverde zaken kennen, tenzij anders aangegeven, een volledige garantie van zes maanden. Gebreken worden kosteloos verholpen. Hetzij door het te maken, hetzij door vervanging met eenzelfde of soortgelijk artikel.
7.3. Iedere garantie vervalt bij onjuist of onkundig gebruik. Of als Actief Brandbeveiliging B.V. niet in staat wordt gesteld om het benodigde onderhoud uit te voeren. Of als cliënt onderhoud door derden heeft laten uitvoeren.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Actief Brandbeveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor schade die na aflevering ontstaat aan de afnemer. Indien aansprakelijk, dan is Actief Brandbeveiliging B.V. slechts aansprakelijk tot de hoogte van het factuurbedrag voor producten, uitgevoerde werkzaamheden of verrichte diensten.
8.2. Actief Brandbeveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade zoals immateriële -, milieu - of bedrijfsschade. Dat geldt ook voor enige schade van derden, ongeacht of deze direct of indirect voortvloeit. De cliënt vrijwaart Actief Brandbeveiliging B.V. uitdrukkelijk voor eventuele vorderingen van derden.

9. Beëindiging van de overeenkomst
9.1. Als bij de cliënt sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, curatele stelling of beslaglegging, dan is Actief Brandbeveiliging B.V. gerechtigd om met onmiddellijke ingang alle overeenkomsten te beëindigen.
9.2. Overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van tenminste 3 jaar, tenzij anders is bepaald. Na afloop van de termijn wordt de overeenkomst steeds van rechtswege voortgezet voor een periode van 3 jaar, tenzij de contractant de overeenkomst opzegt. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden tegen het einde van de (verlengde) looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 kalendermaanden. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden en gelden pas na ontvangst en bevestiging door Actief Brandbeveiliging B.V.

10. Geschillen
10.1. Eventuele geschillen zullen uitsluitend mogen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Eindhoven of naar keuze van Actief Brandbeveiliging B.V. voor een andere bevoegde Nederlandse rechter.